Rozdział 1. ASP.NET AJAX, Ajax i ASP.NET

Tematem niniejszej książki jest technologia ASP.NET AJAX (nazywana pierwotnie Atlas), czyli zbiór rozwiązań opracowanych przez firmę Microsoft, których celem jest ułatwienie pracy programistów aplikacji sieciowych — w szczególności programistów ASP.NET 2.0 — podczas opracowywania serwisów wykorzystujących mechanizmy Ajax. Strony tworzone zgodnie z założeniami Ajax mogą być wyposażane w interfejsy użytkownika znacznie bardziej rozbudowane niż oferowane przez standardowe dokumenty internetowe. Aplikacje oparte na technologii Ajax gwarantują również użytkownikom większy poziom interaktywności, gdyż mogą w każdej chwili komunikować się z serwerem. Rozwiązanie ASP.NET AJAX obejmuje dodatkowo zestaw narzędzi ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.