O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. ASP.NET AJAX, Ajax i ASP.NET

Tematem niniejszej książki jest technologia ASP.NET AJAX (nazywana pierwotnie Atlas), czyli zbiór rozwiązań opracowanych przez firmę Microsoft, których celem jest ułatwienie pracy programistów aplikacji sieciowych — w szczególności programistów ASP.NET 2.0 — podczas opracowywania serwisów wykorzystujących mechanizmy Ajax. Strony tworzone zgodnie z założeniami Ajax mogą być wyposażane w interfejsy użytkownika znacznie bardziej rozbudowane niż oferowane przez standardowe dokumenty internetowe. Aplikacje oparte na technologii Ajax gwarantują również użytkownikom większy poziom interaktywności, gdyż mogą w każdej chwili komunikować się z serwerem. Rozwiązanie ASP.NET AJAX obejmuje dodatkowo zestaw narzędzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required