O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Odświeżanie części strony — obiekt UpdatePanel

Gdyby trzeba było scharakteryzować technologię Ajax, to na liście zalet z pewnością znalazłoby się stwierdzenie „umożliwia zmianę fragmentu strony bez konieczności odsyłania danych i pobierania nowego dokumentu”. W poprzednich rozdziałach została więc opisana technika pobierania danych z serwera i umieszczania ich w obszarze poszczególnych elementów strony za pomocą języka JavaScript i modelu DOM.

Jednak jednym z użyteczniejszych mechanizmów środowiska ASP.NET AJAX jest rozwiązanie umożliwiające częściowe odświeżanie strony. Pozwala ono na zaktualizowanie określonego obszaru dokumentu w taki sposób, jak podczas ponownego pobrania strony, ale bez konieczności odsyłania wszystkich danych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required