O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Wykorzystanie usługi uwierzytelniania ASP.NET AJAX

Jednym z założeń projektowych środowiska ASP.NET 2.0 było ograniczenie czasu, który programiści przeznaczają na implementację typowych funkcji serwisu internetowego. Do zbioru tych zadań z pewnością zaliczają się operacje związane z uwierzytelnianiem użytkowników i określaniem ich praw dostępu. W niemal każdej aplikacji występują mechanizmy logowania, kończenia sesji, definiowania ról itp. Przygotowanie bezpiecznej witryny na platformie ASP.NET 2.0 jest w praktyce bardzo łatwe. Wystarczy utworzyć konta użytkowników, dołączyć kontrolki sieciowe ASP.NET takie jak Login i w zasadzie zadanie jest wykonane.

Część zadań związanych z zarządzaniem dostępem można również zaimplementować w skrypcie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required