Rozdział 14. Kontrolki klienckie

W tym rozdziale zostały opisane kontrolki klienckie, które są zawarte w pakiecie ASP.NET AJAX Futures. Kontrolki te odwzorowują działanie kontrolek sieciowych platformy ASP.NET i pozwalają na ujednolicenie kodu po stronie klienta i serwera. Dzięki innym mechanizmom zaimplementowanym w tym samym pakiecie programista ma również możliwość wiązania zbiorów danych z opisanymi tutaj kontrolkami, o czym informuje Rozdział 16.

Podstawy korzystania z kontrolek klienckich ASP.NET AJAX

Podstawowa dystrybucja środowiska ASP.NET AJAX 1.0 nie zawiera kontrolek klienckich. Komponenty te są natomiast udostępniane w pakietach Futures i implementowane w przestrzeni nazw Sys.Preview.UI. Przestrzeń nazw Sys.Preview.UI jest klienckim ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.