O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Kontrolki klienckie

W tym rozdziale zostały opisane kontrolki klienckie, które są zawarte w pakiecie ASP.NET AJAX Futures. Kontrolki te odwzorowują działanie kontrolek sieciowych platformy ASP.NET i pozwalają na ujednolicenie kodu po stronie klienta i serwera. Dzięki innym mechanizmom zaimplementowanym w tym samym pakiecie programista ma również możliwość wiązania zbiorów danych z opisanymi tutaj kontrolkami, o czym informuje Rozdział 16.

Podstawy korzystania z kontrolek klienckich ASP.NET AJAX

Podstawowa dystrybucja środowiska ASP.NET AJAX 1.0 nie zawiera kontrolek klienckich. Komponenty te są natomiast udostępniane w pakietach Futures i implementowane w przestrzeni nazw Sys.Preview.UI. Przestrzeń nazw Sys.Preview.UI jest klienckim ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required