Rozdział 15. Wiązanie i walidacja danych

Wiązanie danych (ang. data binding) oznacza proces kojarzenia kontrolki (na przykład elementu HTML) ze zbiorem danych. Zazwyczaj wiązane w ten sposób dane są automatycznie prezentowane użytkownikowi. Na przykład za pomocą mechanizmu wiązania danych można skojarzyć zawartość pola tekstowego z elementem etykiety lub przekształcić wprowadzone przez użytkownika informacje do odpowiedniego formatu (chociażby HTML) i przekazać do dalszego przetwarzania. Bardzo często procedury wiązania danych umożliwiają pobranie informacji z bazy danych. Wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z opisanymi operacjami wchodzą w zakres tematyczny niniejszego rozdziału. Z kolei w Rozdział 17. został omówiony sposób wykorzystania ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.