O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Wiązanie i walidacja danych

Wiązanie danych (ang. data binding) oznacza proces kojarzenia kontrolki (na przykład elementu HTML) ze zbiorem danych. Zazwyczaj wiązane w ten sposób dane są automatycznie prezentowane użytkownikowi. Na przykład za pomocą mechanizmu wiązania danych można skojarzyć zawartość pola tekstowego z elementem etykiety lub przekształcić wprowadzone przez użytkownika informacje do odpowiedniego formatu (chociażby HTML) i przekazać do dalszego przetwarzania. Bardzo często procedury wiązania danych umożliwiają pobranie informacji z bazy danych. Wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z opisanymi operacjami wchodzą w zakres tematyczny niniejszego rozdziału. Z kolei w Rozdział 17. został omówiony sposób wykorzystania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required