O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Rozszerzenie Web Parts

Technologia Ajax upodabnia aplikacje sieciowe do klasycznych programów typu desktop. Z kolei im więcej jest aplikacji sieciowych wyposażonych w interfejs użytkownika z klasycznych aplikacji, tym częściej programiści wymieniają między sobą komponenty i rozwiązania projektowe gwarantujące wywoływanie tego typu efektów na stronach internetowych.

Środowisko ASP.NET AJAX udostępnia kilka mechanizmów służących wielokrotnemu wykorzystaniu istniejących komponentów i uzupełnianiu o nowe funkcje aplikacji klienckich, bazujących na przeglądarkach internetowych. W tym rozdziale zostanie opisany jeden z takich mechanizmów — Web Parts. Jest to rozszerzenie platformy ASP.NET (wprowadzone w wersji 2.0 oprogramowania ASP.NET), ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required