Rozdział 20. Rozszerzenie Web Parts

Technologia Ajax upodabnia aplikacje sieciowe do klasycznych programów typu desktop. Z kolei im więcej jest aplikacji sieciowych wyposażonych w interfejs użytkownika z klasycznych aplikacji, tym częściej programiści wymieniają między sobą komponenty i rozwiązania projektowe gwarantujące wywoływanie tego typu efektów na stronach internetowych.

Środowisko ASP.NET AJAX udostępnia kilka mechanizmów służących wielokrotnemu wykorzystaniu istniejących komponentów i uzupełnianiu o nowe funkcje aplikacji klienckich, bazujących na przeglądarkach internetowych. W tym rozdziale zostanie opisany jeden z takich mechanizmów — Web Parts. Jest to rozszerzenie platformy ASP.NET (wprowadzone w wersji 2.0 oprogramowania ASP.NET), ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.