Dodatek A. Integracja platform ASP.NET MVC i Web Forms

Platforma ASP.NET MVC nie była pierwszym krokiem Microsoftu w kierunku ekosystemu programowania sieciowego. W rzeczywistości Microsoft od dawna znajduje się w tym ekosystemie. Poprzedniczka platformy ASP.NET MVC, czyli platforma o nazwie ASP.NET Web Forms (przed pojawieniem się ASP.NET MVC określana mianem po prostu ASP.NET), została wprowadzona na rynek w roku 2002 wraz z pierwszą wersją platformy .NET. Na przestrzeni dekady popularność platformy ASP.NET Web Forms nieustannie wzrastała, aż do osiągnięcia punktu krytycznego. Spora liczba programistów zyskała znaczące umiejętności w zakresie tworzenia i obsługi witryn internetowych w tej technologii — z jej wykorzystaniem zrealizowano bardzo ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.