Dodatek A. Integracja platform ASP.NET MVC i Web Forms

Platforma ASP.NET MVC nie była pierwszym krokiem Microsoftu w kierunku ekosystemu programowania sieciowego. W rzeczywistości Microsoft od dawna znajduje się w tym ekosystemie. Poprzedniczka platformy ASP.NET MVC, czyli platforma o nazwie ASP.NET Web Forms (przed pojawieniem się ASP.NET MVC określana mianem po prostu ASP.NET), została wprowadzona na rynek w roku 2002 wraz z pierwszą wersją platformy .NET. Na przestrzeni dekady popularność platformy ASP.NET Web Forms nieustannie wzrastała, aż do osiągnięcia punktu krytycznego. Spora liczba programistów zyskała znaczące umiejętności w zakresie tworzenia i obsługi witryn internetowych w tej technologii — z jej wykorzystaniem zrealizowano bardzo ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.