Rozdział 2. ASP.NET MVC dla programistów formularzy sieciowych

Wprawdzie stosowane podejścia architekturalne są zupełnie odmienne, platformy ASP.NET MVC i Web Forms mają ze sobą wiele wspólnego. W końcu obie zostały zbudowane w oparciu o API ASP.NET oraz platformę .NET. Dlatego też jeśli jesteś programistą posiadającym doświadczenie w pracy z Web Forms i chcesz poznać platformę ASP.NET MVC, to tak naprawdę wiesz więcej, niż mógłbyś przypuszczać!

W tym rozdziale zostaną przedstawione podobieństwa i różnice występujące pomiędzy ASP.NET i Web Forms. Przekonasz się, jak wiele koncepcji wykorzystywanych przy tworzeniu aplikacji Web Forms ma zastosowanie podczas pracy na platformie ASP.NET MVC. Zwróć uwagę na jedno — niniejszy rozdział powstał z myślą ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.