Rozdział 4. Programowanie po stronie klienta

Internet przebył długą drogę od stron składających się z prostego kodu znaczników HTML i JavaScriptu. Popularne aplikacje sieciowe, takie jak Gmail i Facebook, zmieniły oczekiwania użytkowników dotyczące witryn internetowych. Użytkowników nie satysfakcjonują już strony zawierające jedynie podstawowy tekst; zamiast tego oczekują rozbudowanych, interaktywnych witryn, które mogą rywalizować z rodzimymi aplikacjami używanego systemu operacyjnego. Wraz ze wzrostem wymagań ze strony użytkowników twórcy nowoczesnych przeglądarek internetowych robią wszystko, co w ich mocy, aby zaimplementować nowe funkcje i specyfikacje — np. HTML5 i CSS3 — umożliwiające tworzenie aplikacji sieciowych.

Wprawdzie większość niniejszej ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.