O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Platforma Web API ASP.NET

Kiedy interfejs użytkownika Twojej aplikacji sieciowej rozrośnie się i będzie wykonywał większą liczbę żądań AJAX, może się okazać, że oferowane przez platformę ASP.NET MVC akcje kontrolera oparte na JsonResult nie całkiem spełniają wymagania zaawansowanego interfejsu opartego na żądaniach AJAX. W takim przypadku możesz być zmuszony do znalezienia prostego i eleganckiego sposobu obsługi zaawansowanych żądań AJAX. Być może to odpowiedni czas na rozpoczęcie korzystania z platformy Web API ASP.NET.

Platforma Web API ASP.NET wykorzystuje zarówno standardy sieciowe — np. HTTP, JSON i XML — jak i standardowy zbiór konwencji w celu zapewnienia prostego sposobu tworzenia i udostępniania usług opartych na REST. Z punktu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required