O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Zaawansowany routing

W Rozdział 1. przedstawiono ogólne podstawy routingu na platformie ASP.NET MVC. W tym rozdziale poznasz trasę domyślną generowaną przez Visual Studio podczas tworzenia nowego projektu ASP.NET MVC. Dowiesz się także, jak mechanizm routingu używa tej trasy w celu określenia kontrolera i akcji, które powinny być użyte do obsługi danego żądania.

W większości przypadków nie musisz się przejmować rzeczami bardziej zaawansowanymi niż trasa domyślna generowana przez Visual Studio podczas tworzenia projektu. Trasa domyślna spełnia standardy platformy ASP.NET MVC pod względem konwencji; pozwala na tworzenie nowych kontrolerów i akcji bez konieczności zastanawiania się, jak mechanizm routingu je odnajdzie. Jeżeli tworzona ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required