Rozdział 10. Sieci społeczne[147] i dziennikarstwo danych

W tym rozdziale zajmiemy się dwoma tematami, które nabrały szczególnej aktualności na przestrzeni 5 – 10 ostatnich lat: sieciami społecznościowymi i dziennikarstwem danych. Sieci społeczne (niekoniecznie tylko te online) są przedmiotem studiów w instytutach socjologii od dziesięcioleci, podobnie jak ich odpowiednik w instytutach informatyki, matematyki i statystyki — teoria grafów. Jednakże przez pojawienie się sieci społecznych online (sieci społecznościowych), takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+, dysponujemy obecnie nowym, bogatym źródłem danych, które otwiera wiele problemów badawczych, zarówno z socjologicznego, jak i ilościowego lub technicznego punktu widzenia.

Najpierw ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.