O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wywołanie powłoki bash

Oto lista opcji, które można wykorzystać podczas uruchamiania powłoki bash. Opcje wieloliterowe muszą być wymieniane w wierszu polecenia przed opcjami jednoliterowymi. Powłoki logowania są zazwyczaj uruchamiane z opcją -i (praca interaktywna), -s (odczyt ze standardowego strumienia danych) i -m (włączenie kontroli zadań).

Poza ustawieniami wymienionymi w Tabela A-1 można uwzględnić w wierszu polecenia każdą opcję dyrektywy set. Zestawienie parametrów dyrektywy set jest zamieszczone w dalszej części rozdziału. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj opcja -n, która jest nieoceniona podczas weryfikacji składni skryptu (zagadnienie to jest tematem „19.12. Sprawdzanie składni skryptu powłoki”).

Tabela A-1. Opcje dołączane do wywołania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required