O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek E. Kompilacja powłoki bash

Tematem tego dodatku są zagadnienia związane z pobraniem kodów źródłowych ostatniej wersji oprogramowania bash i zainstalowaniem jej na danym komputerze. Omówione tutaj zostaną ewentualne trudności, jakie można napotkać podczas realizacji tego zadania, a także zawartość pakietu bash oraz zasady zgłaszania błędów menedżerowi projektu bash. Informacje prezentowane w tym rozdziale są również dostępne w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required