O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.5. Wyświetlenie plików ukrytych z bieżącego katalogu

Problem

Chcemy zobaczyć pliki ukryte (pliki, których nazwy rozpoczynają się od znaku kropki) danego katalogu, aby zmienić treść jednego z nich lub by usunąć niepotrzebne. Instrukcja ls –a powoduje wyświetlenie listy wszystkich plików, również ukrytych, lecz dostarcza zbyt wielu informacji. Natomiast polecenie ls –a .* nie generuje spodziewanego listingu.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenie ls –d wraz z dowolnie wybranymi kryteriami dopasowania plików.

ls –d .*
ls –d .b*
ls –d .[!.]*

Można również opracować taki wzorzec dopasowania, który zapewni odrzucenie ciągów (.) i (..).

$ grep –l 'PATH' ~/.[!.]*
/home/jp/.bash_profile
/home/jp/.bashrc

Analiza

Sposób interpretowania przez powłokę symboli wieloznacznych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required