O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.19. Zapisywanie danych wyjściowych, gdy wydaje się, że przekierowanie nie działa

Problem

Mimo zastosowania znaku > część (lub całość) danych wyjściowych jest wyświetlana na ekranie.

Przykładem mogą tu być komunikaty o błędach generowane przez kompilator.

$ gcc bledny.c
bledny.c: In function `main':
bledny.c:2: error: missing terminating " character
bledny.c:3: error: syntax error before '}' token
$

Załóżmy, że w celu zarejestrowania tych komunikatów strumień wyjściowy został skierowany do pliku.

$ gcc bledny.c > komunikaty.txt
bledny.c: In function `main':
bledny.c:2: error: missing terminating " character
bledny.c:3: error: syntax error before '}' token
$

Wydaje się, że żadne informacje nie zostały przekazane do pliku. Co więcej, po szczegółowej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required