O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wykonywanie poleceń

Głównym zadaniem powłoki bash (jak każdej innej powłoki) jest zapewnienie użytkownikowi interakcji z systemem operacyjnym i umożliwienie mu realizowania założonych operacji. Zazwyczaj sprowadza się ono do uruchamiania programów. Powłoka pobiera polecenie wprowadzone przez użytkownika; analizując je, ustala, który program powinien zostać uruchomiony, i wywołuje ten program.

Przyjrzyjmy się zatem podstawowemu mechanizmowi wykonywania zadań oraz kilku specjalnym funkcjom związanym z tym zagadnieniem — uruchamianiu programów w tle i na pierwszym planie; pracy sekwencyjnej i równoległej; sprawdzaniu, czy działanie programu zakończyło się powodzeniem, czy nie.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required