O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Podstawy tworzenia skryptów — zmienne powłoki

Tworzenie skryptów powłoki nie różni się niczym od opracowywania kodu w innych językach programowania i obejmuje wykorzystanie zmiennych, czyli kontenerów przechowujących wartości tekstowe i liczbowe, które mogą być zmieniane, porównywane oraz przekazywane w różnych instrukcjach. Zmiennym powłoki bash towarzyszą jednak pewne szczególne operatory, które są stosowane w odwołaniach do wartości tych zmiennych. Ponadto powłoka bash udostępnia kilka wbudowanych zmiennych przechowujących ważne informacje o innych zmiennych skryptu. W tym rozdziale zostaną opisane zagadnienia związane z wykorzystaniem zmiennych powłoki bash z uwzględnieniem mechanizmu odwołań oraz z zasadami umieszczania zmiennych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required