O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.13. Pobieranie wartości domyślnych

Problem

Dysponujemy skryptem, który pobiera parametry wiersza polecenia. Chcemy zdefiniować pewne wartości domyślne, aby można było wykorzystywać najczęściej stosowane wartości bez konieczności wprowadzania ich podczas każdorazowego wywoływania skryptu.

Rozwiązanie

Zapis ${:-} stanowi odwołanie do parametru i umożliwia jednocześnie wyznaczenie wartości domyślnej.

FILEDIR=${1:-"/tmp"}

Analiza

Powłoka udostępnia wiele specjalnych operatorów odwołań do zmiennych. Operator opisywany w niniejszej recepturze (:-) informuje interpreter, że jeżeli zmienna $1 nie została zdefiniowana lub ma wartość pustą, należy użyć wartości występującej za operatorem (w powyższym przykładzie jest to ciąg /tmp). Jeśli wartość zmiennej

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required