O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.16. Wykorzystanie wartości innych niż stały ciąg tekstowy jako wartości domyślnych

Problem

Chcemy wykorzystać jako domyślną wartość zmiennej inną wartość niż wstępnie zdefiniowany ciąg tekstowy.

Rozwiązanie

W instrukcjach odwołania do zmiennych można stosować po prawej stronie operatora bardziej rozbudowane konstrukcje programistyczne. Oto przykład:

cd ${BASE:="$(pwd)"}

Analiza

Jak nietrudno zauważyć, w przedstawionym fragmencie kodu podstawiana wartość niekoniecznie musi być stałym ciągiem tekstowym. Może natomiast być wynikiem bardziej złożonego wyrażenia powłoki, w tym również wynikiem wykonania polecenia w podpowłoce (tak jak to zostało pokazane w przykładzie). Jeżeli wartość zmiennej $BASE nie będzie zdefiniowana, powłoka wykona wbudowane polecenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required