O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.18. Modyfikacja fragmentów ciągu tekstowego

Problem

Chcemy zmienić nazwy grupy plików. W treści poszczególnych nazw występuje niewłaściwy sufiks.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać mechanizm podmiany wartości parametrów, który usunie tekst zgodny ze wzorcem.

#!/usr/bin/env bash
# plik receptury: suffixer
#
# zmiana sufiksów .zły na .bash w nazwach plików

for FN in *.zły
do
    mv "${FN}" "${FN%zły}bash"
done
$

Analiza

Pętla for zapewnia iteracyjną analizę wszystkich plików bieżącego katalogu, których nazwy kończą się na .zły. Kolejne nazwy plików są przypisywane zmiennej $FN. Znajdujące się wewnątrz pętli polecenie mv zmienia nazwę pliku (przenosi plik określony dotychczasową nazwą do miejsca wyznaczonego za pomocą nowej nazwy). Z uwagi na możliwość występowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required