O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Logika i arytmetyka powłoki

Jedną z zasadniczych różnic między nowymi wersjami powłoki bash a pierwotnym interpreterem Bourne’a jest uwzględnienie operacji arytmetycznych. Wczesne wersje powłoki nie miały żadnych wbudowanych instrukcji arytmetycznych. Programiści musieli więc korzystać z odwołań do zewnętrznych programów nawet po to, aby dodać 1 do wartości zmiennej. W pewnym sensie problem ten wykazuje uniwersalność i użyteczność powłoki — można ją było wykorzystywać w tak wielu rozwiązaniach mimo niefunkcjonalnego mechanizmu obliczeń arytmetycznych. Prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że będzie ona tak powszechnie wykorzystywana i dopiero po pewnym czasie zauważono konieczność wprowadzenia łatwych w zapisie mechanizmów zliczania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required