O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Dodatkowe narzędzia powłoki I

Czas poszerzyć zakres tematyczny niniejszej publikacji. W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wybrane narzędzia, które nie wchodzą w skład powłoki, ale są tak użyteczne, że trudno sobie bez nich wyobrazić korzystanie z powłoki.

Jednym z założeń systemów Unix (a tym samym również systemów Linux) jest udostępnienie wielu niezbyt rozbudowanych programów (o niewielkim zakresie działania), których współdziałanie pozawala na osiąganie zdumiewających rezultatów. Zamiast jednej aplikacji wykonującej wszelkie możliwe operacje, użytkownik dysponuje wieloma różnymi programami, z których każdy doskonale realizuje własne zadania.

Założenie to odnosi się również do samej powłoki bash. Nawet gdyby interpreter bash był ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required