O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.8. Wyszukiwanie numeru NIP

Problem

Chcemy opracować wzorzec opisujący numer identyfikacji podatkowej (NIP). Identyfikator ten składa się z dziesięciu cyfr zapisywanych w grupach po trzy, trzy, dwie i dwie cyfry (np. 123-456-78-90). Ponieważ niekiedy jest on zapisywany bez znaków myślnika, wyrażenie musi uznawać taki zapis za opcjonalny.

Rozwiązanie

$ grep '[0-9]\{3\}-\{0,1\}[0-9]\{3\}-\{0,1\}[0-9]\{2\}-\{0,1\}[0-9]\{2\}' plik.danych

Analiza

Wyrażenia regularne o podobnej treści są często żartobliwie nazywane wyrażeniami tylko do zapisu, gdyż analiza sposobu ich działania jest niezwykle trudna, jeśli nie niemożliwa. Podzielimy więc ten zapis na elementy składowe, aby można było lepiej się mu przyjrzeć. Wykorzystując wyrażenia regularne w kodzie skryptu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required