O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Dodatkowe narzędzia powłoki II

W tym rozdziale, podobnie jak w poprzednim, zostaną opisane niektóre użyteczne narzędzia programowe, które nie wchodzą w skład powłoki, ale są wykorzystywane w tak wielu skryptach, że nie można ich pominąć.

Przykładem może tu być bardzo często stosowane polecenie sort, które pozwala na sortowanie danych, a tym samym na zwiększenie czytelności zestawienia. Podobne zastosowanie charakteryzuje polecenie tr, które umożliwia zastąpienie określonego znaku innym znakiem lub nawet usunięcie wybranych znaków.

Wszystkie prezentowane w tym rozdziale narzędzia mają wspólną cechę — nie są przeznaczone do uruchamiania jako niezależne programy, ale pełnią funkcję filtrów dla danych przekazywanych za pomocą potoku. Zazwyczaj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required