O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.1. Wyszukiwanie wszystkich plików MP3

Problem

System plików jest zaśmiecony zapisywanymi w przypadkowych katalogach plikami MP3. Chcemy skopiować wszystkie pliki muzyczne w jedno miejsce, w którym mogłyby zostać skatalogowane i przekazane do odtwarzacza MP3.

Rozwiązanie

Narzędzie find może ustalić położenie wszystkich poszukiwanych plików, a następnie wykonać instrukcję, która przeniesie każdy z odnalezionych plików w wybrane miejsce. Oto przykład:

$ find . –name '*.mp3' –print –exec mv '{}' ~/muzyka \;

Analiza

Składnia polecenia find odbiega nieco od powszechnie wykorzystywanej w systemach Unix. Dotyczy to przede wszystkim zapisu opcji. Standardowo za nazwą polecenia i znakiem myślnika występuje grupa jednoliterowych opcji, a za nimi lista parametrów. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required