O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Przetwarzanie informacji o dacie i czasie

Choć przetwarzanie informacji o dacie i czasie wydaje się łatwe, wcale takie nie jest. Niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy zwykłego skryptu powłoki, czy bardzo rozbudowanego programu, operacje na wartościach daty i czasu są bardzo skomplikowane. Problem wynika przede wszystkim z mnogości formatów wyświetlania tego typu parametrów, konieczności rozróżniania czasu letniego i zimowego, lat przestępnych itd. Załóżmy na przykład, że dysponujemy listą kontraktów wraz z informacjami o dacie ich podpisania. Chcemy określić daty wygaśnięcia poszczególnych z nich. Zadanie wcale nie jest trywialne, jakby się mogło początkowo wydawać. Trzeba bowiem sprawdzić, czy w czasie obowiązywania kontraktu występują ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required