O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.4. Przekształcenie daty i czasu w znacznik czasu

Problem

Chcemy przekształcić wartości daty i czasu w znaczniki czasowe (odpowiadające liczbie sekund, które upłynęły od godziny 00:00:00 UTC 1 stycznia 1970 r.), które ułatwiają wykonywanie operacji arytmetycznych na wartościach daty i czasu.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać polecenie date z pakietu GNU z niestandardową opcją –d oraz ze standardowym specyfikatorem formatu %s:

# Znacznik dla aktualnego czasu
$ date '+%s'
1192268179

# Wyznaczenie znacznika dla innej daty wymaga użycia niestandardowej opcji -d
$ date -d '2005-11-05 12:00:00 +0000' '+%s'
1131192000

Analiza

Opisany problem nie jest tak łatwy do rozwiązania, jeśli w systemie nie jest dostępna instrukcja date w wersji GNU. Jeżeli więc istnieje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required