O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.5. Przekształcanie znaczników czasu w ciągi dat i czasu

Problem

Chcemy przekształcić znacznik czasu w ciąg daty i czasu łatwy do zinterpretowania przez człowieka.

Rozwiązanie

Trzeba wykorzystać polecenie GNU date z formatem daty wyznaczonym w sposób opisany w „11.1. Formatowanie dat podczas wyświetlania”.

EPOCH='1131173989'

$ date -d "1970-01-01 UTC $EPOCH seconds" +"%Y-%m-%d %T %z"
2005-11-05 07:59:49 +0100

$ date --utc --date "1970-01-01 UTC $EPOCH seconds" +"%Y-%m-%d %T %z"
2005-11-05 06:59:49 +0000

Analiza

Ponieważ znacznik czasu w praktyce odpowiada liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 r. (czyli od daty 1970-01-01T00:00:00), wystarczy dodać do tej daty określoną liczbę sekund i wyświetlić datę i czas w formacie, który jest odpowiedni ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required