O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.7. Zapisywanie danych w tablicy za pomocą instrukcji read

Problem

Liczba słów jest różna dla każdego wiersza danych wejściowych. Zapisywanie ich we wstępnie zdefiniowanych zmiennych jest więc niemożliwe.

Rozwiązanie

Dodanie opcji –a do instrukcji read spowoduje zapisanie poszczególnych słów w zmiennej tablicowej.

read –a MYRAY

Analiza

Niezależnie od tego, czy dane są wprowadzane z klawiatury przez użytkownika, czy są dostarczane za pomocą potoku, instrukcja read dzieli je na słowa i zapisuje jako oddzielny element tablicy. Zmienna nie musi być deklarowana jako tablica — wykorzystanie jej w przedstawiony sposób jest wystarczającą informacją dla powłoki, aby została potraktowana jako tablica. Odwołanie do każdego elementu jest zgodne z ogólną składnią ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required