O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.11. Utworzenie bazy danych MySQL

Problem

Chcemy utworzyć i zainicjować kilka baz danych serwera MySQL. Podczas inicjowania poszczególnych baz powinny zostać wykorzystane jednakowe instrukcje SQL. Każda baza danych musi mieć inną nazwę, ale te same dane początkowe. Zakładamy możliwość wielokrotnego ponawiania procedury powoływania i inicjowania baz danych. Takie rozwiązanie bywa niezbędne podczas wykonywania testów wymagających częstego odtwarzania jednakowych warunków pracy.

Rozwiązanie

W wykonaniu opisanego zadania administracyjnego może być pomocny następujący skrypt:

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: dbiniter # # inicjowanie baz danych na podstawie informacji zawartych w pliku # tworzenie nowych baz danych, jeśli jest to konieczne DBLIST=$(mysql ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required