O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.13. Definiowanie praw dostępu

Problem

Chcemy wyznaczyć takie prawa dostępu do plików, które zagwarantują bezpieczeństwo systemu.

Rozwiązanie

Aby narzucić określone ustawienie praw dostępu (ze względów związanych z bezpieczeństwem lub z powodu nieznajomości dotychczasowych ustawień), należy zastosować polecenie chmod z czterema cyframi ósemkowymi odpowiadającymi odpowiednim wartościom tych praw.

$ chmod 0755 wybrany_skrypt

Chcąc jedynie dodać lub odjąć określone prawa, ale bez modyfikowania pozostałych dotychczasowych ustawień, wystarczy wykorzystać operatory + i -.

$ chmod +x wybrany skrypt

Ewentualna próba rekurencyjnego ustawienia praw dostępu do wszystkich plików określonej struktury katalogów z zastosowaniem polecenia chmod –R 0644 katalog kończy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required