O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.23. Rozłączanie nieaktywnych sesji

Problem

Chcemy mieć możliwość automatycznego rozłączania sesji nieaktywnych użytkowników — w szczególności dotyczy to użytkownika root.

Rozwiązanie

Wystarczy zdefiniować w pliku /etc/bashrc lub ~/.bashrc zmienną środowiskową $TMOUT, przypisując jej wartość odpowiadającą liczbie sekund dopuszczalnej nieaktywności. Jeśli użytkownik pracujący w trybie interaktywnym nie wprowadzi polecenia w czasie $TMOUT sekund, powłoka bash zakończy działanie.

Analiza

Zmienna $TMOUT jest również wykorzystywana we wbudowanych poleceniach powłoki read i select.

Chcąc uniemożliwić zwykłym użytkownikom zmienianie wartości zmiennej, trzeba przenieść jej definicję do pliku systemowego, którego wspomniani użytkownicy nie mogą modyfikować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required