O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.14. Wysyłanie komunikatów syslog z poziomu skryptu

Problem

Chcemy umożliwić skryptowi przekazywanie komunikatów do systemu syslog.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać polecenie logger, program Netcat lub wbudowaną opcję przekierowania sieciowego powłoki bash.

Polecenie logger jest dołączane domyślnie do większości systemów i pozwala na łatwe przekazywanie komunikatów do lokalnej usługi syslog. Nie umożliwia jednak przesyłania informacji do jednostek zdalnych. Jeśli funkcja ta jest niezbędna, trzeba wykorzystać program Netcat lub stosowne mechanizmy powłoki bash.

$ logger –p local0.notice –t $0[$$] komunikat testowy

Program Netcat znany jest ze swojej uniwersalności, ale niestety zazwyczaj nie jest domyślnie instalowany. Ponadto często obowiązująca w danej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required