O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.11. Synchronizowanie historii poleceń wprowadzanych w różnych sesjach

Problem

Korzystamy z większej liczby sesji bash w jednej chwili i chcemy dysponować wspólnym zbiorem informacji o wprowadzonych instrukcjach. Zakończenie ostatniej sesji nie powinno spowodować usunięcia danych historycznych z pracy innych sesji.

Rozwiązanie

Do ręcznego lub automatycznego synchronizowania danych historycznych między sesjami trzeba wykorzystać polecenie history.

Analiza

Domyślne ustawienia powodują, że podczas kończenia pracy ostatniej sesji powłoki plik historii poleceń zostaje nadpisany. Jeśli więc w tym momencie nie jest zsynchronizowany z innymi sesjami, dane historyczne zostaną usunięte. Pomocne może tu być zastosowanie opcji powłoki, które zostały opisane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required