O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Zadania administracyjne

Receptury niniejszego rozdziału odnoszą się do zadań wykonywanych podczas codziennej pracy z systemem i w czasie administrowania nim. Zostały zamieszczone w tej części książki tylko dlatego, że nie pasują do żadnej innej omawianej wcześniej kategorii.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required