O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.12. Usuwanie lub zmiana nazwy plików zawierających znaki specjalne w nazwie

Problem

Chcemy usunąć lub przenieść pliki, których nazwy zawierają znaki specjalne powodujące niestandardowe zachowanie poleceń rm i mv. Typowym przykładem są tu nazwy rozpoczynające się od znaku myślnika (np. –f lub --help), które przez wszystkie instrukcje będą traktowane jako parametr wywołania polecenia, a nie jako nazwa pliku.

Rozwiązanie

Jeżeli nazwa pliku rozpoczyna się od znaku myślnika, należy w wierszu polecenia zaznaczyć koniec listy parametrów. Służy do tego symbol --. Inne rozwiązanie polega na podaniu względnej (./-f) lub bezwzględnej (/tmp/-f) ścieżki dostępu do pliku. Jeśli w nazwie pliku występują inne znaki specjalne, na przykład znaki spacji lub gwiazdki, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required