O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.18. Filtrowanie wyniku polecenia ps za pomocą instrukcji grep, ale z pominięciem w zestawieniu samej instrukcji grep

Problem

Chcemy przefiltrować listing wynikowy polecenia ps za pomocą instrukcji grep, ale nie chcemy, aby na tej liście był uwzględniony sam proces grep.

Rozwiązanie

Należy zmienić wzorzec dopasowania w taki sposób, aby był poprawnym wyrażeniem regularnym, ale jednocześnie nie odpowiadał rzeczywistemu tekstowi wyświetlanemu przez polecenie ps.

$ ps aux | grep 'ssh'
root   2182 0.0 0.4  5172  952 ?    Ss  Nov05  0:00 /usr/sbin/sshd
root   12170 0.0 1.1  8136 2472 ?    Ss  07:12  0:01 sshd: root@pts/0
marek  12890 0.0 0.3  3908  728 pts/0  R+  11:13  0:00 grep ssh

$ ps aux | grep '[s]sh' root 2182 0.0 0.4 5172 952 ? Ss Nov05 0:00 /usr/sbin/sshd root 12170 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required