O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.19. Sprawdzenie, czy dany proces działa

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany proces działa niezależnie od tego, czy znamy jego identyfikator (PID), czy nie.

Rozwiązanie

Jeżeli identyfikator procesu nie jest znany, można przekazać listing wynikowy instrukcji ps do polecenia grep i wyodrębnić stosowny wiersz. Informacja o tym, dlaczego wzorzec dopasowania ma treść [s]sh, została zamieszczona w „17.18. Filtrowanie wyniku polecenia ps za pomocą instrukcji grep, ale z pominięciem w zestawieniu samej instrukcji grep”.

$ [ "$ps( -ef | grep 'bin/[s]shd')" ] && echo 'proces ssh działa'
  || echo 'proces ssh nie działa'

Rozwiązanie wydaje się łatwe, ale wcale takim nie jest. Wynika to z faktu, że polecenie ps działa w różny sposób w różnych systemach operacyjnych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required