O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wykorzystanie przykładów kodu

Celem niniejszej książki jest ułatwienie Czytelnikowi wykonywania jego obowiązków. Prezentowany kod można zatem wykorzystywać zarówno we własnych programach, jak i w dokumentacji do nich. Nie ma potrzeby występowania o zgodę autorów, chyba że znaczne fragmenty kodu będą wykorzystywane w dystrybuowanych przez Czytelnika produktach. Na przykład wykorzystanie kilku przykładowych skryptów w opracowywanej aplikacji nie wymaga pozwolenia autorów, ale sprzedawanie lub udostępnianie płyt CD z przykładami pochodzącymi z książki już takiego pozwolenia wymaga. Odpowiadanie na pytanie przez cytowanie fragmentów książki i prezentowanie zawartych w nich skryptów nie wymaga pozwolenia autorów, ale włączanie obszernych fragmentów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required