Rozdział 9. Bezpieczeństwo fizyczne

Bezpieczeństwem fizycznym zwykle zajmuje się dział zarządzania obiektem, zwłaszcza w większych organizacjach, dlatego często pozostaje to poza kompetencjami zespołu ds. bezpieczeństwa informacji. Ten zespół jest odpowiedzialny za identyfikację i analizę możliwych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach oraz zalecanie odpowiednich środków zaradczych w celu zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa określonego działu lub organizacji jako całości. Bezpieczeństwo fizyczne jest często cechą systemów zgodności z przepisami i jest brane pod uwagę w kwestionariuszach oceny dostawców, a ponadto w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo systemów i danych, które masz za zadanie chronić. Dlatego powinieneś podjąć próbę przynajmniej ...

Get Bezpieczeństwo defensywne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.