Rozdział 18. Fioletowy zespół

Fioletową drużynę można opisać jako profesjonalistów defensywnych (niebieski zespół), uczących się technik ofensywnych (czerwony zespół) i praktykujących je. Im więcej masz wiedzy na temat ataków, które mogą być przeprowadzane na Twoje środowisko, tym lepszą pozycję obronną możesz zająć. Dostępnych jest obecnie wiele dobrych książek na temat czerwonego zespołu, więc skupimy się na pewnych ogólnych koncepcjach, pomysłach i ćwiczeniach, które najlepiej przysłużą się niebieskiemu zespołowi. Wdrożenie w Twojej organizacji praktyk i ćwiczeń fioletowego zespołu nie tylko zapewni ogólne lepsze podejście do systemu bezpieczeństwa, ale może być również dodatkowym impulsem, który pokaże kierownictwu wyższego szczebla oraz ...

Get Bezpieczeństwo defensywne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.