Rozdział 2. Zarządzanie aktywami i dokumentacja

Jako całość zarządzanie aktywami nie jest funkcją bezpieczeństwa informacji. Z pewnością zawiera jednak pewne elementy, które pomagają wzmocnić ogólny system bezpieczeństwa. Jest to jeden z najtrudniejszych do omówienia sektorów. Bez odpowiedniego zarządzania aktywami nie można chronić środowiska w pełnym zakresie. Nie da się chronić zasobów, które nie są znane. W większych sieciach prawie niemożliwe jest posiadanie dokładnej wiedzy o każdym podłączonym urządzeniu lub każdym oprogramowaniu zainstalowanym przez użytkowników. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa staje się to znacznie łatwiejsze.

Większość tego rozdziału jest poświęcona takim kwestiom jak wyszukiwanie ...

Get Bezpieczeństwo defensywne now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.