Rozdział 7. Odtwarzanie awaryjne

Terminy odtwarzanie awaryjne (ang. disaster recovery — DR) i planowanie ciągłości działania (ang. business continuity planning — BCP) są często mylone i traktowane jako wymienne. Są to jednak dwa różne, choć pokrewne pojęcia.

Ciągłość działania odnosi się do ogólnej kontynuacji działalności firmy z uwzględnieniem różnych nieprzewidzianych wypadków i planów alternatywnych. Plany te mogą być wykonywane na podstawie bieżącej sytuacji i tolerancji przedsiębiorstwa na przestoje i tym podobne problemy. Odtwarzanie awaryjne to zestaw procesów i procedur stosowanych, by osiągnąć cele planu ciągłości działania.

Zwykle BCP obejmuje całą działalność firmy, a nie tylko dział IT, w tym takie obszary jak nieformalne biura ...

Get Bezpieczeństwo defensywne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.