Rozdział 6. Znajdowanie zewnętrznych zależności

Większość współczesnych aplikacji internetowych składa się z własnego kodu oraz z zewnętrznych komponentów zintegrowanych z nim na różne sposoby. Zależności zewnętrzne mogą być opracowane przez inną firmę, umożliwiającą integrację zgodnie z pewnym modelem licencjonowania, lub darmowe — zwykle dotyczy to zależności utrzymywanych przez społeczność open source. Korzystanie z tego typu zależności zewnętrznych w kodzie aplikacji nie jest pozbawione ryzyka. Zależności zewnętrzne raczej nie podlegają tak rygorystycznej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa jak własny kod.

Podczas rekonesansu można znaleźć wiele przypadków integracji z zewnętrznymi zależnościami. Należy zwrócić uwagę zarówno na same zależności, ...

Get Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.