Przedmowa

Mikrousługi (microservices) to podejście do systemów rozproszonych, które promuje wykorzystanie niewielkich, współpracujących ze sobą usług z własnymi cyklami życia. Ponieważ mikrousługi są przede wszystkim modelowane wokół domen biznesowych, ich stosowanie pozwala uniknąć problemów tradycyjnych architektur warstwowych. Mikrousługi pozwalają również integrować nowe technologie i techniki, które pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu. To pomaga uniknąć pułapek wielu implementacji architektur zorientowanych na usługi.

W tej książce zamieszczono mnóstwo konkretnych przykładów wykorzystania mikrousług na świecie, w tym w takich firmach jak Netflix, Amazon, Gilt czy firmy z grupy REA. Wszystkie wymienione firmy odkryły ogromną zaletę tej ...

Get Budowanie mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.