Rozdział 10. Od monitorowania do obserwowalności

Jak powiedziałem wcześniej, rozbicie systemu na mniejsze, bardziej drobnoziarniste mikrousługi daje wiele korzyści. Równocześnie jednak wprowadza źródła nowej złożoności. Ta zwiększona złożoność nigdzie nie jest tak wyraźnie widoczna jak w zachowaniach systemu w środowisku produkcyjnym. Bardzo szybko przekonasz się, że narzędzia i techniki, które działały dobrze w stosunkowo prostszych jednoprocesowych aplikacjach monolitycznych, nie sprawdzają się tak dobrze dla architektury mikrousług.

W tym rozdziale przyjrzymy się wyzwaniom związanym z monitorowaniem architektury mikrousług. Pokażę również, że chociaż nowe narzędzia mogą pomóc, to aby dowiedzieć się, co się dzieje z systemem w produkcji, może ...

Get Budowanie mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.