C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Book description

Książka porusza w sposób przejrzysty i rzeczowy całość pojęciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealną pozycją dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java...

Table of contents

 1. C# 3.0. Leksykon kieszonkowy
 2. 1. C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
  1. Nowości w C# 3.0
  2. Pierwszy program w C#
   1. Kompilacja
  3. Składnia
   1. Identyfikatory i słowa kluczowe
    1. Unikanie kolizji nazw
    2. Kontekstowe słowa kluczowe
   2. Literały, znaki interpunkcyjne i operatory
   3. Komentarze do kodu
  4. System typów
   1. Przykłady typów predefiniowanych
   2. Przykłady typów własnych
    1. Składowe typu
    2. Symetria typów wbudowanych i typów własnych
    3. Konstruktory a konkretyzacja typu
    4. Składowe statyczne a składowe instancji
    5. Słowo kluczowe public
   3. Konwersje
   4. Typy wartościowe a typy referencyjne
    1. Typy wartościowe
    2. Typy referencyjne
    3. Wartość pusta
    4. Narzut pamięciowy
   5. Taksonomia typów predefiniowanych
  5. Typy liczbowe
   1. Literały liczbowe
    1. Wnioskowanie o typie literału liczbowego
    2. Przyrostki literałów liczbowych
   2. Konwersje liczbowe
    1. Konwersja liczby całkowitej na liczbę całkowitą
    2. Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na liczbę zmiennoprzecinkową
    3. Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na liczbę całkowitą
    4. Konwersje dziesiętne
   3. Operatory arytmetyczne
   4. Operatory inkrementacji i dekrementacji
   5. Specjalizowane operacje na liczbach całkowitych
    1. Dzielenie całkowite
    2. Przepełnienie zakresu liczby całkowitej
    3. Operatory sprawdzania przepełnienia arytmetycznego dla wartości całkowitych
    4. Sprawdzanie przepełnienia dla wyrażeń stałowartościowych
    5. Operatory bitowe
   6. Liczby całkowite 8- i 16-bitowe
   7. Wyróżnione wartości zmiennoprzecinkowe
   8. double kontra decimal
   9. Błędy zaokrąglania liczb rzeczywistych
  6. Typ wartości logicznych i operatory logiczne
   1. Operatory porównania i relacji
   2. Operatory logiczne
  7. Znaki i ciągi znaków
   1. Konwersje znaków
   2. Typ string
    1. Łączenie ciągów
    2. Porównywanie ciągów
    3. Wyszukiwanie w ciągach
    4. Manipulowanie ciągami
  8. Tablice
   1. Domyślna inicjalizacja elementów tablic
    1. Typy wartościowe a typy referencyjne
   2. Tablice wielowymiarowe
    1. Tablice regularne
    2. Tablice wyszczerbione
   3. Wyrażenia uproszczonej inicjalizacji tablic
   4. Kontrola zakresów
  9. Zmienne i parametry
   1. Stos i sterta
    1. Stos
    2. Sterta
   2. Przypisania oznaczone
   3. Wartości domyślne
   4. Parametry
    1. Przekazywanie argumentów przez wartość
    2. Modyfikator ref
    3. Modyfikator out
    4. Implikacje przekazywania przez referencję
    5. Modyfikator params
   5. Niejawne typowanie zmiennych lokalnych (C# 3.0) (var)
  10. Operatory i wyrażenia
   1. Wyrażenia proste
   2. Wyrażenia bezwartościowe
   3. Wyrażenia przypisania
   4. Priorytety i łączność operatorów
    1. Priorytet
    2. Operatory z łącznością lewostronną
    3. Operatory z łącznością prawostronną
   5. Tabela operatorów
  11. Instrukcje
   1. Instrukcje deklaracji
    1. Zmienne lokalne
   2. Instrukcje wyrażeniowe
   3. Instrukcje warunkowe
    1. Instrukcja if
    2. Klauzula else
    3. Zmiana przepływu sterowania za pomocą nawiasów klamrowych
    4. Instrukcja switch
   4. Instrukcje iteracyjne
    1. Pętle while i do-while
    2. Pętle for
    3. Pętle foreach
   5. Instrukcje skoku
    1. Instrukcja break
    2. Instrukcja continue
    3. Instrukcja goto
    4. Instrukcja return
    5. Instrukcja throw
   6. Inne instrukcje
  12. Przestrzenie nazw
   1. Dyrektywa using
   2. Reguły obowiązujące w przestrzeniach nazw
    1. Zasięg nazw
    2. Przesłanianie nazw
    3. Kwalifikator global::
    4. Niezależne deklaracje przestrzeni nazw
   3. Synonimy typów i przestrzeni nazw
  13. Klasy
   1. Pola
    1. Inicjalizacja pola
    2. Łączne deklarowanie kilku pól
   2. Metody
    1. Przeciążanie metod
    2. Przekazywanie przez wartość kontra przekazywanie przez referencję
   3. Konstruktory instancji
    1. Przeciążanie konstruktorów
    2. Niejawne konstruktory bezparametrowe
    3. Kolejność inicjalizacji pól i wykonania konstruktora
    4. Konstruktory niepubliczne
   4. Inicjalizatory obiektów (C# 3.0)
   5. Referencja this
   6. Właściwości
    1. Właściwości obliczane i właściwości tylko do odczytu
    2. Właściwości automatyczne (C# 3.0)
    3. Dostępność akcesorów
   7. Indeksery
    1. Implementowanie indeksera
   8. Stałe
   9. Konstruktory statyczne
    1. Niedeterminizm konstruktorów statycznych
   10. Klasy statyczne
   11. Finalizatory
   12. Klasy i metody częściowe
    1. Metody częściowe (C# 3.0)
  14. Dziedziczenie
   1. Polimorfizm
   2. Rzutowanie
    1. Rzutowanie w górę
    2. Rzutowanie w dół
    3. Operator as
    4. Operator is
   3. Wirtualne funkcje składowe
   4. Klasy i składowe abstrakcyjne
   5. Widoczność składowych dziedziczonych
   6. Pieczętowanie funkcji i klas
   7. Słowo kluczowe base
   8. Konstruktory a dziedziczenie
    1. Niejawne wywołania bezparametrowego konstruktora klasy bazowej
    2. Kolejność inicjalizacji pól i wywoływania konstruktorów
   9. Przeciążanie a rozstrzyganie wywołań
  15. Typ object
   1. Pakowanie i odpakowywanie
    1. Semantyka kopiowania przy pakowaniu i odpakowywaniu
   2. Statyczna i dynamiczna kontrola typów
   3. Wykaz składowych klasy object
   4. Metoda GetType() i operator typeof
   5. Equals, ReferenceEquals i GetHashCode
   6. Metoda ToString
  16. Struktury
   1. Semantyka konstrukcji struktury
  17. Modyfikatory dostępu
   1. Przykłady
   2. Narzucanie dostępności
   3. Ograniczenia modyfikatorów dostępu
  18. Interfejsy
   1. Rozszerzanie interfejsu
   2. Jawna implementacja interfejsu
   3. Wirtualne implementowanie składowych interfejsów
   4. Ponowna implementacja interfejsu w klasie pochodnej
  19. Typy wyliczeniowe
   1. Konwersje typów wyliczeniowych
   2. Flagi
   3. Operatory typów wyliczeniowych
  20. Typy zagnieżdżone
  21. Uogólnienia
   1. Typy uogólnione
   2. Po co nam uogólnienia
   3. Metody uogólnione
   4. Deklarowanie parametrów uogólnienia
   5. Uogólnienia a typeof
   6. Domyślna wartość uogólnienia
   7. Ograniczenia uogólnień
   8. Uogólnienia i kowariancja
   9. Pochodne typów uogólnionych
   10. Deklaracje uogólnień z odwołaniami do siebie
   11. Dane statyczne
   12. Inicjalizowanie kolekcji uogólnionych
  22. Delegaty
   1. Pisanie metod-wtyczek dla delegatów
   2. Delegaty wielokrotne
   3. Metody statyczne i metody instancji jako metody docelowe
   4. Uogólnione typy delegatów
   5. Zgodność delegatów
    1. Zgodność typów
    2. Zgodność parametrów
    3. Zgodność typu wartości zwracanej
  23. Zdarzenia
   1. Standardowy schemat zdarzenia
   2. Akcesory zdarzenia
   3. Modyfikatory zdarzeń
  24. Wyrażenia lambda (C# 3.0)
   1. Jawne określanie typów parametrów lambdy
   2. Uogólnione wyrażenia lambda i delegaty Func
   3. Zmienne zewnętrzne
  25. Metody anonimowe
  26. Wyjątki i instrukcja try
   1. Klauzula catch
   2. Blok finally
    1. Instrukcja using
   3. Zgłaszanie wyjątków
    1. Ponowne zgłaszanie wyjątku
   4. Najważniejsze właściwości klasy System.Exception
   5. Najczęstsze wyjątki
  27. Enumeratory i iteratory
   1. Enumeracja
   2. Iteratory
   3. Semantyka iteratora
    1. Wielokrotna instrukcja yield
    2. Instrukcja yield break
   4. Składanie sekwencji
  28. Typy z dopuszczalną wartością pustą
   1. Podstawy
    1. Struktura Nullable<T>
    2. Niejawne i jawne konwersje dla typów dopuszczających wartości puste
    3. Pakowanie i odpakowywanie wartości typów dopuszczających null
   2. Pożyczanie operatorów
    1. Operatory porównania (== i !=)
    2. Operatory relacji (<, <=, >=, >)
    3. Wszystkie pozostałe operatory (+, -, *, /, %, &, |, ^, <<, >>, +, ++, -, --, !, ~)
    4. Mieszanie operatorów typów dopuszczających i niedopuszczających wartości null
   3. Typ bool?
   4. Operator ??
  29. Przeciążanie operatorów
   1. Funkcje operatorów
   2. Przeciążanie operatorów porównania i relacji
   3. Własne konwersje jawne i niejawne
  30. Metody rozszerzające (C# 3.0)
   1. Kaskadowe wywołania metod rozszerzających
   2. Niejednoznaczność i rozstrzyganie niejednoznaczności
    1. Przestrzenie nazw
    2. Metoda rozszerzająca kontra metoda instancji
    3. Metoda rozszerzająca kontra metoda rozszerzająca
  31. Typy anonimowe (C# 3.0)
  32. LINQ (C# 3.0)
   1. Podstawy LINQ
    1. Proste zapytanie
    2. Projekcja
    3. Operatory Take i Skip
    4. Operatory zwracające pojedyncze elementy
    5. Operatory agregacji
    6. Kwantyfikatory
    7. Operatory zbiorów
   2. Opóźnione wykonanie
   3. Standardowe operatory zapytań
   4. Kaskadowe operatory zapytań
   5. Składnia zapytań
    1. Składnia zapytań kontra składnia lambda
   6. Słowo kluczowe let
   7. Kontynuacje zapytań
   8. Zapytania z wieloma generatorami
   9. Złączenia
    1. GroupJoin
   10. Porządkowanie
   11. Grupowanie
   12. Operatory OfType i Cast
  33. Atrybuty
   1. Klasy atrybutów
   2. Parametry nazwane i pozycyjne
   3. Obiekt docelowy atrybutu
   4. Nadawanie wielu atrybutów
   5. Definiowanie własnych atrybutów
   6. Odwołania do atrybutów w czasie wykonania
  34. Wskaźniki i kod nienadzorowany
   1. Elementarz wskaźników
   2. Kod nienadzorowany
   3. Instrukcja fixed
   4. Operator dostępu do składowej przez wskaźnik
   5. Tablice
    1. Słowo kluczowe stackalloc
    2. Bufory o stałym rozmiarze
   6. Typ void*
   7. Wskaźniki do kodu nienadzorowanego
  35. Dyrektywy preprocesora
   1. Atrybuty warunkowe
   2. Ostrzeżenia i pragma
  36. Dokumentacja XML
   1. Standardowe znaczniki dokumentacji XML
  37. Przegląd infrastruktury i środowiska
   1. Rdzeń infrastruktury
    1. Typy przestrzeni nazw System
    2. Przetwarzanie tekstu
    3. Kolekcje
    4. Zapytania
    5. XML
    6. Strumienie i wejście-wyjście
    7. Sieci
    8. Serializacja
    9. Zestawy, refleksja i atrybuty
    10. Bezpieczeństwo
    11. Wielowątkowość
    12. Domeny aplikacji
    13. Interoperatywność z kodem natywnym
    14. Diagnostyka
   2. Technologie interfejsu użytkownika
    1. ASP.NET
    2. Windows Presentation Foundation
    3. Windows Forms
   3. Technologie zaplecza aplikacji
    1. ADO.NET
    2. Windows Workflow
    3. COM+ i MSMQ
   4. Technologie systemów rozproszonych
    1. Windows Communication Foundation
    2. Remoting i (ASMX) Web Services
    3. CardSpace
 3. Indeks
 4. Copyright

Product information

 • Title: C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
 • Author(s): Joseph Albahari, Ben Albahari
 • Release date: November 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324618279