Pierwszy program w C#

Oto program wyliczający iloczyn 12 * 30 i wypisujący wynik (360) na konsoli. Podwójne znaki ukośników umieszczone w kodzie oznaczają, że reszta danego wiersza to komentarz do kodu:

using System;          // Import przestrzeni nazw

class Test           // Deklaracja klasy
{
 static void Main()      // Deklaracja metody w klasie
 {
  int x = 12 * 30;      // Instrukcja (1)
  Console.WriteLine (x);   // Instrukcja (2)
 }               // Koniec metody
}                // Koniec klasy

Sedno tego programu tkwi w dwóch instrukcjach. Instrukcje w języku C# są wykonywane sekwencyjnie (jedna po drugiej). Każda instrukcja kończy się znakiem średnika:

int x = 12 * 30;
Console.WriteLine (x);

Pierwsza z tych instrukcji oblicza wartość wyrażenia 12 * 30 i zapisuje ustalony wynik w zmiennej lokalnej o nazwie ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.