O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pierwszy program w C#

Oto program wyliczający iloczyn 12 * 30 i wypisujący wynik (360) na konsoli. Podwójne znaki ukośników umieszczone w kodzie oznaczają, że reszta danego wiersza to komentarz do kodu:

using System;          // Import przestrzeni nazw

class Test           // Deklaracja klasy
{
 static void Main()      // Deklaracja metody w klasie
 {
  int x = 12 * 30;      // Instrukcja (1)
  Console.WriteLine (x);   // Instrukcja (2)
 }               // Koniec metody
}                // Koniec klasy

Sedno tego programu tkwi w dwóch instrukcjach. Instrukcje w języku C# są wykonywane sekwencyjnie (jedna po drugiej). Każda instrukcja kończy się znakiem średnika:

int x = 12 * 30;
Console.WriteLine (x);

Pierwsza z tych instrukcji oblicza wartość wyrażenia 12 * 30 i zapisuje ustalony wynik w zmiennej lokalnej o nazwie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required