O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

System typów

Typ wyznacza charakter wartości. Wartość jest zawartością pamięci, reprezentowaną przez stałą albo zmienną. Zmienna reprezentuje wartości, które mogą ulegać zmianie w toku wykonania programu, a stała reprezentuje niezmiennik (w obrębie wykonania programu). W naszym pierwszym programie utworzyliśmy zmienną lokalną o nazwie x:

static void Main()
{
  int x = 12 * 30;
  Console.WriteLine (x);
}

Wszystkie wartości w programie C# są obiektami pewnego typu. Określenie typu determinuje znaczenie wartości i zestaw wartości dopuszczalnych dla danej zmiennej. W naszym programie zmienna x jest typu int.

Przykłady typów predefiniowanych

Typy predefiniowane to takie typy, które są przez kompilator obsługiwane w sposób specjalny, wyróżniony. Przykładem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required