System typów

Typ wyznacza charakter wartości. Wartość jest zawartością pamięci, reprezentowaną przez stałą albo zmienną. Zmienna reprezentuje wartości, które mogą ulegać zmianie w toku wykonania programu, a stała reprezentuje niezmiennik (w obrębie wykonania programu). W naszym pierwszym programie utworzyliśmy zmienną lokalną o nazwie x:

static void Main()
{
  int x = 12 * 30;
  Console.WriteLine (x);
}

Wszystkie wartości w programie C# są obiektami pewnego typu. Określenie typu determinuje znaczenie wartości i zestaw wartości dopuszczalnych dla danej zmiennej. W naszym programie zmienna x jest typu int.

Przykłady typów predefiniowanych

Typy predefiniowane to takie typy, które są przez kompilator obsługiwane w sposób specjalny, wyróżniony. Przykładem ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.